ਮਿਤੀ: 2/26/2021 ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ: 2,564,154 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਮਾਨ

ਿਡਪਰੈੱਸ਼ਨਹਰਟਸ.ਸੀਏ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ...

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ?

ਕੀ ਇਹ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ? ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਕੁਝ ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵੋ।

ਆਪਣੇ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਧਾਰ ਵਲ ਸਫਰ

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।

External Disclaimer


Please note you have clicked a link which will take you to a web site which is not part of depressionhurts.ca.

The link to this web site does not imply an endorsement of, affiliation or association of any kind with this web site or the third party responsible for it the Company, its affiliates and related companies. In addition, the Company is not responsible for this web site or the information contained or collected therein. Use of this web site is entirely at your own risk and subject to its terms and conditions of use including use of Personal Information. You may not create links from other web sites to this Site without the prior permission of the Company.