ਮਿਤੀ: 1/25/2021 ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ: 2,564,154 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਮਾਨ

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੀਵਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ , ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ (ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ) ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।4,8,9

ਜੀਵਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨ1

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਯੂਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।10

ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਅਤੇ ਨੋਰਐਪੀਨੈਫ਼ਰਿਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਨਯੂਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।10

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ11

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ/ਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈੱਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।11

ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਰੜੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।11

ਲਿਹਾਜ਼ਾ ,ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇਹ ਢੰਗ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵਾਤਮਕ ਦੁੱਖਾਂ ਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ ਝੁਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।11

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨ11

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:11

  • ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ, ਤਲਾਕ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ।
  • ਸਮਾਜਕ ਵੱਖਰੇਵਾਂ।
  • ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਦੌਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ।
  • ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ।
  • ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏ।

ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਗੇ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।11

External Disclaimer


Please note you have clicked a link which will take you to a web site which is not part of depressionhurts.ca.

The link to this web site does not imply an endorsement of, affiliation or association of any kind with this web site or the third party responsible for it the Company, its affiliates and related companies. In addition, the Company is not responsible for this web site or the information contained or collected therein. Use of this web site is entirely at your own risk and subject to its terms and conditions of use including use of Personal Information. You may not create links from other web sites to this Site without the prior permission of the Company.