ਮਿਤੀ: 1/25/2021 ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ: 2,564,154 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਮਾਨ

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਮਕਿਨ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?1-6

ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, “ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ”, “ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵਿਚਾਰ” ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ:4

  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਤਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
  • ਇੰਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਘੱਟ ਦੋ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ, ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼, ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਭਾਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨੀਕਲ ਤੌਰ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।2,4,12

ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।3

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਵਾਤਮਕ, ਸਰੀਰਕ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਬੋਧਿਕ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।1,2

ਭਾਵਾਤਮਕ ਲੱਛਣ

ਸਥਾਈ ਉਦਾਸੀ, ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼4
ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਹਰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ)। ਇਹ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।11
ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।4
ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਜਾਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਚਾਰ4
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। .
ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਦੀ ਕਮੀ4
ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਪੂਰਵ ਸ਼ੌਕਾਂ (ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ...) ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ...)।11

ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ

ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਮੇਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ। ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।4
ਸਾਈਕੋਮੋਟਰ ਖਰਾਬੀ (Psychomotor impairment)
ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ – ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਬੋਲੀ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ; ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਵਿਰਾਮ ;ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜੋ ਤੀਬਰਤਾ , ਲਹਿਜੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਵਿਵਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁੰਗਾਪਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4
ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦਾਂ
ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ (ਸਿਰਦਰਦ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ, ਢਿੱਡ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ) ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।4
ਅਨੀਂਦਰਾ (Insomnia) ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ (ਹਾਇਪਰਸੌਮਨੀਆ - hypersomnia)4
ਨੀਂਦ ਅਕਸਰ ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ4
ਅਕਸਰ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਘੱਟਣਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।

ਵਿਹਾਰਕ ਲੱਛਣ

ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ4
ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ, ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਭੋਜਨ ਬੇਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਸਰਵਿੰਗ) ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਠਾਈਆਂ) ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤੇਜਿਤ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਉਫਲਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲੇ ਬੈਠ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਚਹਿਲਕਦਮੀ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ, ਕਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ, ਆਦਿ)4

ਬੋਧਿਕ ਲੱਛਣ

ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ4
ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿਜਕੋ:ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਵੋ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ – ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੀ ਤਖਸ਼ੀਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਕੀ ਇਹ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ

External Disclaimer


Please note you have clicked a link which will take you to a web site which is not part of depressionhurts.ca.

The link to this web site does not imply an endorsement of, affiliation or association of any kind with this web site or the third party responsible for it the Company, its affiliates and related companies. In addition, the Company is not responsible for this web site or the information contained or collected therein. Use of this web site is entirely at your own risk and subject to its terms and conditions of use including use of Personal Information. You may not create links from other web sites to this Site without the prior permission of the Company.