ਮਿਤੀ: 1/25/2021 ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ: 2,564,154 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਮਾਨ

ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ

ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਕਸੈਸੇਬਿਲੀਟੀ ਫੌਰ ਓਨਟਾਰਿਅਨਜ਼ ਵਿੱਦ ਡਿਸਅਬਿਲੀਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2005 (ਏਓਡੀਏ) (the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005 (AODA)) ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-888-545-5972 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

External Disclaimer


Please note you have clicked a link which will take you to a web site which is not part of depressionhurts.ca.

The link to this web site does not imply an endorsement of, affiliation or association of any kind with this web site or the third party responsible for it the Company, its affiliates and related companies. In addition, the Company is not responsible for this web site or the information contained or collected therein. Use of this web site is entirely at your own risk and subject to its terms and conditions of use including use of Personal Information. You may not create links from other web sites to this Site without the prior permission of the Company.