ਮਿਤੀ: 1/25/2021 ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ: 2,564,154 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਮਾਨ

ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚਸੂਚੀ (ਚੈੱਕਲਿਸਟ)


ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚਸੂਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕ ਰਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 1- 10 ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੁਣੋ ਜਿਥੇ 10 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਸਕੋਰ” ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਇਹ ਤਖਸ਼ੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ,ਇਸ ਜਾਂਚਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। .

ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।2,4,12 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਕੌਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

  • ਜਜ਼ਬਾਤ
  • ਥਕਾਵਟ
  • ਨੀਂਦ
  • ਵਜ਼ਨ
  • ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦਾਂ
  • ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਰਤੀ

External Disclaimer


Please note you have clicked a link which will take you to a web site which is not part of depressionhurts.ca.

The link to this web site does not imply an endorsement of, affiliation or association of any kind with this web site or the third party responsible for it the Company, its affiliates and related companies. In addition, the Company is not responsible for this web site or the information contained or collected therein. Use of this web site is entirely at your own risk and subject to its terms and conditions of use including use of Personal Information. You may not create links from other web sites to this Site without the prior permission of the Company.