ਮਿਤੀ: 1/25/2021 ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ: 2,564,154 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਮਾਨ

ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜੋ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ/ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਿਐਰਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਿਐਰਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਈਕਿਐਰਿਸਟ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਸਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਿਐਰਿਸਟ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਈਕਿਐਰਿਸਟ ਮਾਨਸਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।15

External Disclaimer


Please note you have clicked a link which will take you to a web site which is not part of depressionhurts.ca.

The link to this web site does not imply an endorsement of, affiliation or association of any kind with this web site or the third party responsible for it the Company, its affiliates and related companies. In addition, the Company is not responsible for this web site or the information contained or collected therein. Use of this web site is entirely at your own risk and subject to its terms and conditions of use including use of Personal Information. You may not create links from other web sites to this Site without the prior permission of the Company.