ਮਿਤੀ: 1/25/2021 ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ: 2,564,154 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਮਾਨ

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।8 ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣੋ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ ਸਹਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਅਪੌਇਂਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਪੌਇਂਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ।
  • ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।2,4,12ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਜਾਣੋ।

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤਣਾਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਕ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਦੱਸ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੀ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਥੋ

ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਿਰਤੀ, ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 4 ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ :

  • ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ
  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਓ
  • 911 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਥੋਂ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

External Disclaimer


Please note you have clicked a link which will take you to a web site which is not part of depressionhurts.ca.

The link to this web site does not imply an endorsement of, affiliation or association of any kind with this web site or the third party responsible for it the Company, its affiliates and related companies. In addition, the Company is not responsible for this web site or the information contained or collected therein. Use of this web site is entirely at your own risk and subject to its terms and conditions of use including use of Personal Information. You may not create links from other web sites to this Site without the prior permission of the Company.