ਮਿਤੀ: 1/25/2021 ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ: 2,564,154 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਮਾਨ

ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਸਾਇਕੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸ ਕਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ, ਐਂਟੀਡਿਪ੍ਰੈਸੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹਫਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।22 ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਢਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਕ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਢਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਦੇ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ?

ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਢਲੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।9 ਉਦੇਸ਼ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨੁਕੂਲ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ?

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਤੇਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੇ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 9

ਕੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਟੀਡਿਪ੍ਰੈਸੈਂਟ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

External Disclaimer


Please note you have clicked a link which will take you to a web site which is not part of depressionhurts.ca.

The link to this web site does not imply an endorsement of, affiliation or association of any kind with this web site or the third party responsible for it the Company, its affiliates and related companies. In addition, the Company is not responsible for this web site or the information contained or collected therein. Use of this web site is entirely at your own risk and subject to its terms and conditions of use including use of Personal Information. You may not create links from other web sites to this Site without the prior permission of the Company.