ਮਿਤੀ: 7/6/2020 ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ: 2,564,154 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਮਾਨ

ਸਾਧਨ

ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਲਈ, ਮੁਫਤ Antidepressant Skills Workbook ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਲ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੂਡ ਡਿਸਔਡਰਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (Mood Disorders Society of Canada) – www.mooddisorderscanada.ca

ਮੂਡ ਡਿਸਔਡਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰਿਓ (Mood Disorder Association of Ontario) – www.mooddisorders.ca

ਮੂਡ ਡਿਸਔਡਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੀਟੋਬਾ (Mood Disorders Association of Manitoba) – www.mooddisordersmanitoba.ca

ਮੂਡ ਡਿਸਔਡਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੁਲੰਬੀਆ (Mood Disorders Association of British Columbia) – www.mdabc.net

ਐਸਪੇਰੈਨਜ਼ਾ - ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਸ਼ਾ (Esperanza - Hope to cope with anxiety and depression) – www.hopetocope.ca

ਡਿਫੀਟ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ (Defeat Depression) – www.defeatdepression.ca

ਦ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਮੂਡ ਐਂਡ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (The Canadian Network for Mood and Anxiety Treatment) – www.canmat.org

ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Canadian Mental Health Association) – www.cmha.ca

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਾਈਪੋਲਰ ਸਪੋਰਟ ਅਲਾਇੰਸ (Depression and Bipolar Support Alliance) – www.dbsalliance.org

ਮੂਡ ਡਿਸਔਡਰਜ਼ ਸਾਇਕੋਫਾਰਮਾਕੌਲੋਜੀ ਯੁਨਿਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨੈੱਟਵਰਕ – (Mood Disorders Psychopharmacology Unit, University Health Network) – www.mdpu.ca

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ (Centre for Addiction and Mental Health) – www.camh.net

ਡਰੱਗਕਵਰੇਜ (Drugcoverage)। ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ/ਛੋਟ ਡਰੱਗ ਕਲੇਮ ਸੇਵਾ – www.drugcoverage.ca

ਲਿਵਿੰਗ ਲਾਇਫ ਟੂ ਦ ਫੁੱਲ (Living Life to the Full) – www.livinglifetothefull.com

ਦ ਮੂਡ ਜਿੰਮ (The MoodGYM) ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ – www.moodgym.anu.edu.au

External Disclaimer


Please note you have clicked a link which will take you to a web site which is not part of depressionhurts.ca.

The link to this web site does not imply an endorsement of, affiliation or association of any kind with this web site or the third party responsible for it the Company, its affiliates and related companies. In addition, the Company is not responsible for this web site or the information contained or collected therein. Use of this web site is entirely at your own risk and subject to its terms and conditions of use including use of Personal Information. You may not create links from other web sites to this Site without the prior permission of the Company.