You are not alone!

3,468,494 pa_visitors

ਕੀ ਇਹ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ? ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਕੁਝ ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵੋ।

ਆਪਣੇ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਧਾਰ ਵਲ ਸਫਰ

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ…

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ?

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਤਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਘੱਟ ਦੋ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ, ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼, ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਭਾਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲੀਨੀਕਲ ਤੌਰ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।4

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।4

Emotions
ਜਜ਼ਬਾਤ
Fatigue
ਥਕਾਵਟ
Sleep
ਨੀਂਦ
Weight
ਵਜ਼ਨ
Unexplained Aches and Pains
ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦਾਂ
Thinking & Concentration
ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਰਤੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਸਮਰਥਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।4 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।