ਜਜ਼ਬਾਤ

ਜਜ਼ਬਾਤ

Emotions

ਚਿਰਸਥਾਈ ਉਦਾਸੀ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਬੇਹਬਲ/ਮਾਯੂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਭਾਗ ਲਈ ਸਰਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।4

Do any of these symptoms apply to you?

RATE YOUR SYMPTOMS FROM 0 - 10. 10 BEING THE HIGHEST.

Sadness, hopelessness

Restlessness, irritability

Loss of interest

Trouble concentrating

Trouble making simple decisions

Thoughts of death or suicide

Did you know?

During their lifetime about 1 in 10 people in Canada will experience an episode of major depressive disorder (the diagnosis given to those suffering from depression)