ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਰਤੀ

ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਰਤੀ

Thinking & Concentration

ਸੋਚਣ,ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Do any of these symptoms apply to you?

RATE YOUR SYMPTOMS FROM 0 - 10. 10 BEING THE HIGHEST.

I have been having difficulty concentrating.

I have been having trouble thinking clearly.

I have been having trouble making decisions.

Did you know?

Depression is among the leading causes of disability worldwide.