ਵਜ਼ਨ

ਵਜ਼ਨ

Weight

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲੀ (ਉਪੱਰ ਜਾਂ ਥਲੇ) ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।4

Do any of these symptoms apply to you?

RATE YOUR SYMPTOMS FROM 0 - 10. 10 BEING THE HIGHEST.

I have been losing (or gaining) weight recently without trying.

Did you know?

Depression can affect one’s appetite which can lead to weight loss or weight gain