ਵਜ਼ਨ

ਵਜ਼ਨ

Weight

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲੀ (ਉਪੱਰ ਜਾਂ ਥਲੇ) ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।4

ਕੀ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ 0 – 10 ਤੱਕ ਰੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਥੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਘੱਟ (ਜਾਂ ਵੱਧ ) ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਘੱਟਣ ਜਾਂ ਵੱਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।