ਨੀਂਦ

ਨੀਂਦ

Sleep

ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਨਾ ਸੌਣਾ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।4

ਕੀ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ 0 – 10 ਤੱਕ ਰੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਥੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੋ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ।

ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।