ਥਕਾਵਟ

ਥਕਾਵਟ

Fatigue

ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।4

ਕੀ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ 0 – 10 ਤੱਕ ਰੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਥੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।