ਥਕਾਵਟ

ਥਕਾਵਟ

Fatigue

ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।4

Do any of these symptoms apply to you?

RATE YOUR SYMPTOMS FROM 0 - 10. 10 BEING THE HIGHEST.

I don't have the energy to do the things I need or want to do.

I think this lack of energy could be related to depression instead of another health issue.

Did you know?

People with a family history of depression may be more likely to develop the condition. However, it also occurs in people who have no family history of depression.