ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜਿਹੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 10 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇੰਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।1

Weight

Impact score:

10 out of 0 Weight change

Unexplained Aches & Pains

Impact score:

10 out of 0 Aches and pains

Sleep

Impact score:

10 out of 0 Sleeping too much

10 out of 0 Not enough sleep

10 out of 0 Other sleep problems

Fatigue

Impact score:

10 out of 0 No energy

10 out of 0 Restlessness, irritability

Emotions

Impact score:

10 out of 0 Sadness, hopelessness

10 out of 0 Restlessness, irritability

10 out of 0 Loss of interest

10 out of 0 Trouble concentrating

10 out of 0 Trouble making simple decisions

10 out of 0 Thoughts of death or suicide

Thinking & Concentration

Impact score:

10 out of 0 Difficulty concentrating

10 out of 0 Trouble thinking clearly

10 out of 0 Trouble making decisions

Remember, recognizing symptoms is an essential step on the road to feeling like oneself again.